Tijdelijke regeling is gestopt

U kunt geen aanvraag meer indienen. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Menu

Tijdelijke regeling
slachtoffers jeugdzorg

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Op 31 december 2022 is deze regeling gestopt.
Vrouw kijkt zorgelijk

LET OP!

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Jeugdzorg

Voor een aantal aanvragen wachten wij nog op informatie van rechtbanken of archieven. Wij hebben dit laten weten aan de aanvragers.

Alle andere aanvragen zijn behandeld. Deze aanvragers hebben een brief met de beslissing gekregen. Staat er in de brief dat u geld krijgt? Dan betalen wij u het bedrag binnen 30 dagen.

Veel gestelde vragen

 • Vragen over einde regeling
  • Waarom is de regeling op 31 december 2022 gestopt?

   Bij het instellen van de Tijdelijke regeling hebben de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming bepaald dat slachtoffers van geweld in de jeugdzorg van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 de gelegenheid hadden om een aanvraag in te dienen.

  • Kan ik na 1 januari 2023 een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg?

   Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. De Tijdelijke regeling is op 31 december 2022 gestopt.

   Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met andere organisaties. Slachtoffers kunnen hier hun verhaal kwijt of met vragen contact opnemen. Deze organisaties kunnen emotionele, juridische of praktische ondersteuning bieden. Ook als het geweld plaatsvond na 12 juni 2019.

    

    

  • Ik heb al een aanvraag ingediend.

   Op 31 december 2022 is deze regeling gestopt, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. U kunt hier zelf de status van uw aanvraag bekijken.

   Voor een aantal aanvragen wachten wij nog op informatie van rechtbanken of archieven. Wij hebben dit laten weten aan de aanvragers.

   Alle andere aanvragen zijn behandeld. Deze aanvragers hebben een brief met de beslissing gekregen. Staat er in de brief dat u geld krijgt? Dan betalen wij u het bedrag binnen 30 dagen.

  • Ik ben slachtoffer geworden van geweld in de jeugdzorginstelling waar ik nu verblijf. Wat kan ik doen?

   Uw klachten over de instelling waar u nu zit, kunt u melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit kan via het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij bieden u een luisterend oor, beantwoorden uw vragen en adviseren u over eventuele vervolgstappen. Bekijk de website van Inspectie Gezondheidzorg en Jeugdzorg hier.

  • Waarom duurde de regeling twee jaar?

   Bij het instellen van de Tijdelijke regeling hebben de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming bepaald dat slachtoffers van geweld in de jeugdzorg van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 de gelegenheid hadden om een aanvraag in te dienen.

  • Kan ik een procedure starten tegen de (vermoedelijke) dader?

   Als u dat wilt, kunt u juridisch actie ondernemen tegen bijvoorbeeld de (vermoedelijke) dader(s) van het geweld of de instelling waar het geweld heeft plaatsgevonden. Of u wel of geen juridische stappen wilt zetten, is een persoonlijke keuze. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Ze geven naast juridische ook praktische en emotionele ondersteuning. Ook kunnen ze helpen bij het eventueel doorverwijzen naar Het Juridisch Loket, een mediator of een advocaat. Meer informatie is te vinden via Misbruik in de jeugdzorg – Slachtofferhulp Nederland.

 • Vragen over de aanvraag
  • Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

   Voor een aantal aanvragen wachten wij nog op informatie van rechtbanken of archieven. Wij hebben dit laten weten aan de aanvragers.

   Alle andere aanvragen zijn behandeld. Deze aanvragers hebben een brief met de beslissing gekregen. Staat er in de brief dat u geld krijgt? Dan betalen wij u het bedrag binnen 30 dagen.

  • Hoe wordt mijn aanvraag door het Schadefonds behandeld?

   Wat gebeurt er met uw aanvraag? We leggen het stap voor stap uit. Bekijk deze afbeelding om te zien hoe wij uw aanvraag behandelen.

   Voor een aantal aanvragen wachten wij nog op informatie van rechtbanken of archieven. Wij hebben dit laten weten aan de aanvragers.

   Alle andere aanvragen zijn behandeld. Deze aanvragers hebben een brief met de beslissing gekregen. Staat er in de brief dat u geld krijgt? Dan betalen wij u het bedrag binnen 30 dagen.

   Invoeren
   Wij zetten uw aanvraag in ons digitale systeem. We bewaren alle gegevens: de informatie op uw aanvraagformulier en de extra informatie die u meestuurt.

   Zaaknummer
   Wij geven uw aanvraag een zaaknummer. Met dit zaaknummer kan het Schadefonds uw aanvraag eenvoudig terugvinden. U krijgt van ons binnen 6 weken een bevestiging per brief of e-mail, waar het zaaknummer in staat.

   Bellen
   Bij uw aanvraag kon u ons laten weten of wij u mogen bellen. Wij bellen u wanneer we vragen hebben over de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen of over het geweld waarmee u te maken kreeg.

   Analyseren
   Wij bekijken of u genoeg informatie heeft opgestuurd om uw aanvraag te behandelen. We kijken naar de onderbouwing voor de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. We doen onderzoek naar het verblijf en de verantwoordelijkheid van de overheid. Hebben we meer informatie nodig? Dan hoort u dat van ons. Misschien heeft u nog informatie die u kunt opsturen. Als het nodig is proberen wij bij een andere instantie, bijvoorbeeld de rechtbank, ontbrekende informatie op te vragen.

   Beoordelen
   We onderzoeken alle informatie die we hebben verzameld. Als wij hier vragen over hebben, dan bellen wij u op. U kunt dan uw verhaal vertellen. U wordt niet gebeld als de informatie duidelijk is. We kijken of u te maken kreeg met bovenmatig geweld. Wilt u niet gebeld worden en hebben wij extra informatie nodig? Dan sturen wij u een e-mail of een brief. Hierna hebben wij alle informatie om een beslissing te nemen.

   Beslissen
   Nadat we alle informatie onderzocht hebben, nemen we een beslissing: krijgt u wel of geen tegemoetkoming? Daarin volgen we de regels zoals die zijn beschreven in de Tijdelijke regeling.

   Afhandelen
   U ontvangt een brief of e-mail over onze beslissing. Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan maken we die binnen 30 dagen over naar het opgegeven rekeningnummer.

   Bezwaar
   Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

   U kunt op twee manieren bezwaar maken:

   1. Online: u vult het formulier in op onze website. Daarvoor heeft u DigiD nodig.
   2. Post: u print het formulier ‘bezwaarschrift’ van onze website. U vult het formulier in en stuurt het met de post naar ons op.

   U kunt alleen bezwaar maken op manier 1 of 2.

   • U kunt niet via e-mail bezwaar maken.
   • U kunt uw bezwaar niet via de persoonlijke internetpagina (Schadefondsportaal) aan ons sturen. Want dan zien wij uw bezwaar niet op tijd.
  • Mag iemand namens mij doorgaan met mijn ingediende aanvraag?

   Ja. U mag iedereen (bijvoorbeeld een familielid, vriend of advocaat) machtigen om door te gaan met uw ingediende aanvraag.

   Hoe kan ik iemand machtigen?
   U kunt iemand machtigen door een brief naar ons sturen waarin u aangeeft wie u wilt machtigen met de naam en contactgegevens. U moet deze brief zelf ondertekenen.

  • Hoe kan ik nog iets veranderen of toevoegen aan mijn ingediende aanvraag?

   U kunt de wijziging aan ons doorgeven via het Schadefondsportaal. of geef de wijziging aan ons door per e-mail. Vermeld hierbij het kenmerknummer van uw aanvraag. Dit kenmerknummer staat in de ontvangstbevestiging.

   Wilt u het liever via de post opsturen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Vermeld hierbij ook uw kenmerknummer. Stuur uw bewijsmateriaal of extra informatie naar:

   Schadefonds Geweldsmisdrijven
   Postbus 71
   2501 CB Den Haag

  • Welk bewijsmateriaal is nodig voor het behandelen van mijn aanvraag?

   Om te bepalen of u onder verantwoordelijkheid van de overheid was geplaatst hebben wij informatie nodig waar dit uit blijkt. Dat kan zijn:

   Voor een pleeggezin

   • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
   • Pleegcontract; of
   • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in het pleeggezin.

   Voor een instelling

   • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
   • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in de instelling; of
   • Verklaring van verblijf van de instelling; of
   • Foto’s; of
   • Een GBA-uittreksel of persoonskaart waaruit inschrijving op het adres van de instelling blijkt; of
   • Een brief geadresseerd aan aanvrager met het adres van de instelling.

   Heeft u geen stukken meegestuurd?

   Wij kunnen stukken opvragen bij instanties. Die zijn niet altijd beschikbaar. Dan nemen wij weer contact met u op. Ook duurt het langer voor wij uw aanvraag kunnen behandelen.

   Hoe voeg ik extra stukken toe aan mijn aanvraag?

   U kunt extra stukken aan uw aanvraag toevoegen via het Schadefondsportaal. Of stuur uw stukken op per e-mail. Vermeld hierbij het kenmerknummer van uw aanvraag. Dit kenmerknummer staat in de ontvangstbevestiging.

   Wilt u het liever via de post opsturen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Vermeld hierbij ook uw kenmerknummer. Stuur uw bewijsmateriaal of extra informatie naar:

   Schadefonds Geweldsmisdrijven
   Postbus 71
   2501 CB Den Haag

  • Kan ik mijn bewijs van plaatsing in de jeugdzorg veilig uploaden?

   Ja. Het Schadefondsportaal is goed beveiligd. Wanneer u in de adresbalk op het slotje klikt, leest u meer informatie over de beveiliging.

   Of geef de wijziging aan ons door per e-mail. Vermeld hierbij het kenmerknummer van uw aanvraag. Dit kenmerknummer staat in de ontvangstbevestiging.

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

   Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag kunt u in bezwaar gaan. Dit kan per post of digitaal. Lees hier meer over bezwaar indienen. Zorg ervoor dat wij uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat ontvangen.
   Wij willen weten:

   • waarom u het niet eens bent met de beslissing
   • of u een hoorzitting wilt om uw bezwaar uit te leggen
   • het kenmerk van de beslissing (deze vindt u bovenaan de brief)
   • de datum van uw brief
   • uw naam en adres
   • uw handtekening

   Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar
   Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechter. U stuurt uw beroepschrift naar de rechtbank. Welke rechtbank dit is, staat vermeld op uw beslissing. In het beroepschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar. Stuur ook een kopie van onze beslissing mee. De rechter beoordeelt uw beroepschrift. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Als de rechter het met u eens is, dan neemt het Schadefonds opnieuw een beslissing. Wij houden hierbij rekening met de uitspraak van de rechter.

   Meer informatie

  • Ik ben te laat om bezwaar te maken. Wat kan ik doen?

   Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Zorg ervoor dat wij uw bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum die bovenaan de beslissing staat ontvangen.

   Als u niet op tijd in bezwaar kon gaan en u heeft daar een goede reden voor, kunt u dat alsnog zo snel mogelijk doen. Wij zullen kijken naar de (bijzondere) reden waardoor het bezwaar te laat is ingediend. Het is dus verstandig om dit zo goed mogelijk uit te leggen en bewijs van de reden dat u te laat bent, mee te sturen. Dan kijkt het Schadefonds of de reden gegrond is.

  • Hoe komt het Schadefonds aan gegevens om mijn aanvraag voor geweld in de jeugdzorg te beoordelen?

   Het Schadefonds gebruikt de gegevens die u heeft meegestuurd met de aanvraag. Het kan zijn dat dit niet voldoende is om de aanvraag toe te wijzen. Dan kijkt het Schadefonds ook naar:

   • Gegevens van officiële instanties
    Voorbeelden zijn het Nationaal Archief of archieven van de rechtspraak. Wij vragen alleen gegevens op wanneer u hier toestemming voor geeft via een toestemmingsformulier. Wij kijken inhoudelijk naar uw aanvraag en de melding die u deed.
   • Gegevens uit ons eigen archief
    Hierbij gaat het om gegevens van andere slachtoffers, die van het Schadefonds een tegemoetkoming hebben gekregen. Mogelijk zorgt de informatie van een ander slachtoffer ervoor dat ook u een toekenning krijgt. U kunt hierbij denken aan broers en zussen of andere slachtoffers die in dezelfde instelling verbleven, waarbij het verhaal van de één over geweld of het gewelddadige regime ook geldt voor de andere aanvrager. Wij gebruiken deze gegevens alleen wanneer het andere slachtoffer hier toestemming voor geeft in het aanvraagformulier.
  • Ik heb nu hulp nodig. Waar kan ik terecht?

   Als u slachtoffer bent geworden van geweld in de jeugdzorg, dan kan dit grote invloed hebben op uw leven. U kunt geen aanvraag meer indienen voor een tegemoetkoming bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De volgende organisaties kunnen u wel hulp bieden op emotioneel gebied:

   • Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg
    De website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt is bedoeld om ondersteuning te geven aan volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Partners, familie, vrienden en professionals kunnen hier informatie vinden om hun naaste of cliënt beter te kunnen ondersteunen. Een luisterend oor en advies bij het zoeken naar passende hulp. U kunt gratis bellen naar 0800 – 1238 of mailen en chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina. Het Centraal Informatie- en Expertisepunt is onafhankelijk en u kunt anoniem contact opnemen.
   • Lotgenotenorganisaties
    Op de website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg staan verschillende lotgenotenorganisaties die u ook kunnen helpen.
   • Verbreek de Stilte
    Verbreek de Stilte is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Zij geven emotionele, juridische en praktische ondersteuning. U kunt Verbreek de Stilte bereiken op telefoonnummer 0900 – 9999 001. Ook kunt u hun website www.blijvendvertellen.nl bezoeken.
 • Vragen over de tegemoetkoming
  • Waarom is de hoogte van het bedrag € 5000?

   In artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling staat dat de tijdelijke regeling voorziet in een tegemoetkoming van één bedrag, namelijk € 5.000. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk.

   Het bedrag is bedoeld om erkenning te geven aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit bedrag is geen schadevergoeding.

  • Gaat het Schadefonds over de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd?

   De minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten samen de tijdelijke regeling voor geweld in de jeugdzorg. Zij hebben ook de hoogte van het bedrag bepaald. Het Schadefonds kijkt alleen of iemand in aanmerking komt: zo ja, dan keert het Schadefonds het vastgestelde bedrag van €5.000 uit.

  • Moet ik de tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg melden in mijn belastingaangifte?

   Nee, dit is niet nodig. De tegemoetkoming is belastingvrij. Dit wordt namelijk niet als inkomsten gezien.

   Ontvangt u een of meerdere toeslagen? Misschien moet u de tegemoetkoming dan wel melden bij de Belastingdienst. Dit doet u niet via de belastingaangifte, maar via een verzoek bijzonder vermogen.

  • Ik ontvang een uitkering of toeslag. Heeft een tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg hier invloed op?

   Moet ik de tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg melden in mijn belastingaangifte?
   Nee, u hoeft de tegemoetkoming die u van het Schadefonds krijgt niet op te geven bij de Belastingdienst. De tegemoetkoming is in principe belastingvrij. Dit wordt namelijk niet als inkomsten gezien.

   Bijstandsuitkering en toeslagen
   De tegemoetkoming heeft geen invloed op een bijstandsuitkering en toeslagen. Overschrijdt u door de tegemoetkoming de vermogensgrens van uw toeslag? Dan is het wel belangrijk dat u zelf aan de Belastingdienst meldt dat u het bedrag van € 5.000 heeft gekregen vanuit deze regeling. Dit doet u met het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen.

   Overschrijding van de vermogensgrens
   Per toeslag geldt een andere vermogensgrens. Voor de huurtoeslag is de vermogensgrens op dit moment € 31.340 zonder toeslagpartner en € 62.680 samen met een toeslagpartner. Verwacht u dat u door de tegemoetkoming de vermogensgrens passeert? Vul dan het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen in op de website van de Belastingdienst. Dit kan tot vijf jaar na het berekeningsjaar. Voor overige toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget, ligt de vermogensgrens veel hoger (voor veel gezinnen met en zonder toeslagpartner boven de € 100.000). De kans dat de tegemoetkoming bij deze toeslagen problemen geeft voor de vermogenstoets, is erg klein.

   Aanwijzingen voor het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen

   • Vul bij vraag 3c het bedrag van € 5.000 in.
   • Meld bij vraag 3d dat het gaat om een tegemoetkom
   • ing voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • Stuur met het formulier een kopie mee van de beslissing van het Schadefonds.

   Als de vermogensuitzondering eenmaal is toegekend, hoeft u deze in de jaren daarna niet opnieuw aan te vragen. Ook in alle volgende jaren wordt dit deel van uw vermogen buiten de vermogenstoets gelaten.

   Wajong- en WIA-uitkeringen
   Voor zowel Wajong- als WIA-uitkeringen geldt dat deze nooit worden verrekend met de tegemoetkoming van het Schadefonds.

   Schuldsanering en schuldhulpverlening
   Voor schuldsanering en schuldhulpverlening zijn er andere regels. De hoofdregel is dat uw tegemoetkoming uit het Schadefonds wordt gebruikt voor het betalen van uw schulden. U kunt hierover contact opnemen met uw schuldhulpverlener of bewindvoerder en aangeven dat u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Zij kunnen de schuldeisers of de rechter-commissaris vragen de tegemoetkoming (gedeeltelijk) niet te gebruiken voor betaling van schulden. Voor het nemen van een beslissing kijken zij naar uw persoonlijke situatie.

   Rechtsbijstand
   Hoogte bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand
   De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen als er een aanvraag voor u wordt gedaan voor een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat. Uw inkomen en vermogen wordt hiervoor opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan de Raad. Omdat u de tegemoetkoming die u van het Schadefonds krijgt niet hoeft op te geven bij de Belastingdienst, wordt de tegemoetkoming niet meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw bijdrage voor rechtsbijstand.

   Uitzondering bij resultaatbeoordeling
   De opbrengst uit een zaak is het financiële resultaat. De Raad bepaalt na afloop van de zaak aan de hand van het financiële resultaat, wie de kosten van de mediator of advocaat moet betalen. Dit heet resultaatbeoordeling. Een tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt uitgezonderd van een resultaatbeoordeling. Het maakt hierbij niet uit of de tegemoetkoming is aangevraagd ten behoeve van het slachtoffer of van zijn of haar nabestaanden.

   Invloed tegemoetkoming op de vrijstelling gemeentelijke belastingen en/of heffingen
   De voorwaarden waaronder gemeenten vrijstelling kunnen geven van gemeentelijke belastingen en/of heffingen is gebonden aan richtlijnen van de Rijksoverheid. Gemeenten kunnen op bepaalde punten hun eigen invulling hieraan geven. Wat de regels zijn kunt u opvragen bij uw eigen gemeente.

   Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of heffingen? Vraagt de gemeente u om deze brief op te sturen? Dan kunt u bij ons een aangepaste toekenningsbrief opvragen waar uw persoonlijke informatie onder ‘Uw aanvraag’ en de betalingsgegevens verwijderd zijn.

  • Het geweld in de jeugdzorg heeft bij mij gezorgd voor ernstig letsel. Krijg ik daarom een hogere tegemoetkoming?

   Nee, de tegemoetkoming is een vast bedrag van € 5.000. Op deze manier wordt ieder slachtoffer gelijk behandeld.

  • Ik heb in meerdere instellingen gezeten, krijg ik per instelling € 5000?

   Nee. De tegemoetkoming van de Tijdelijke regeling is een vast bedrag van € 5.000. Dit staat in artikel 3 van de Tijdelijke regeling en in de toelichting op deze regeling. De hoogte van dit bedrag mag niet veranderd worden. Het bedrag is voor iedere aanvrager gelijk, ook als u in meerdere instellingen heeft gezeten. U krijgt dit bedrag alleen als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

  • Kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van het bedrag?

   Als u bezwaar maakt tegen de hoogte van het bedrag van € 5.000 dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de eerdere beslissing en het bedrag niet veranderen.

   Het bedrag is bedoeld om erkenning te geven aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Dit bedrag is geen schadevergoeding. Het vaste bedrag is hiervoor € 5.000. Andere bedragen betaalt het Schadefonds niet. Het heeft daarom geen zin om tegen de hoogte van het bedrag bezwaar in te dienen.

 • Vragen over het Schadefonds
  • Wat doet het Schadefonds met gegevens uit mijn aanvraag voor geweld in de jeugdzorg?

   Daar gaan wij zeer zorgvuldig mee om. Bekijk voor meer informatie ons privacystatement.

   Mogelijk helpt uw aanvraag om het verhaal van een ander slachtoffer te bevestigen. Op het aanvraagformulier heeft u zelf aangegeven of wij uw gegevens hiervoor mogen gebruiken.

  • Neemt het Schadefonds contact op met de instelling, het pleeggezin of daders?

   Het Schadefonds neemt geen contact op met de instelling, het pleeggezin of de (vermoedelijke) dader. Mogelijk nemen wij wel contact op met de (rechtsopvolger van de) instelling waar u verbleef. Dit doen we alleen met uw toestemming en wanneer u zelf niet kunt aantonen dat u daar bent geplaatst. Uw verhaal wordt niet voorgelegd aan de instelling, het pleeggezin of de (vermoedelijke) dader. Het Schadefonds gaat alleen na of u daar in de genoemde periode verbleef.

  • Hoe kan ik veilig mailen naar het Schadefonds?

   Wilt u informatie op een veilige manier sturen naar het Schadefonds? Dat kan met Zivver, met dit systeem kan vertrouwelijke informatie versleuteld en beveiligd gedeeld worden via e-mail.

   Meer informatie

  • Hoe open ik een mail met Zivver?

   Heeft u problemen met het openen van onze gemailde bestanden? Wij versturen onze documenten met Zivver, met dit systeem kan vertrouwelijke informatie versleuteld en beveiligd gedeeld worden via e-mail. Zij werken met een ontvangers controle, hier wordt uitgelegd hoe je een Zivver-bericht opent.

Storing

Dit weekend zijn er werkzaamheden waardoor alle systemen van het Schadefonds worden afgesloten. U kunt daardoor helaas geen online aanvraag doen en niet inloggen op het Schadefondsportaal. U kunt ook geen e-mail versturen. Vanaf maandag is dat wel weer mogelijk. Excuses voor het ongemak.

Contact

U kunt ons op maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 13:00 uur bellen op 070 – 414 20 00. Vanwege de coronamaatregelen zijn wij minder goed per telefoon bereikbaar. Ook kunt u het contactformulier invullen, dan nemen wij snel contact met u op.

Erkenning

Het kabinet wil geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) voorkomen. Daarom deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed dat slachtoffers hebben ervaren en neemt, samen met brancheorganisaties, maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, was één van deze maatregelen.

Op 31 december 2022 is de Tijdelijke regeling gestopt. U kunt geen aanvraag meer indienen.