Menu

Publicatiedatum: 25 april 2022

Verwerking persoonsgegevens

Het Schadefonds gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Wij verstrekken ze niet aan derden zonder uw toestemming en wij nemen nooit contact op met de dader. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat de dader uw gegevens te zien krijgt. Het Schadefonds is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG). De medewerkers van het Schadefonds hebben geheimhoudingsplicht.

Welke soorten persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten. Het Schadefonds verwerkt veel persoonsgegevens. Hieronder vallen in ieder geval gegevens om u te identificeren zoals uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en handtekening en gegevens om te corresponderen zoals uw adres, woonplaats, en eventueel telefoonnummer(s) en e-mailadres. Daarnaast vragen wij ook uw bankrekeningnummer om een uitkering te kunnen overmaken.

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze worden door de wetgever extra beschermd. Het Schadefonds beschikt ook in veel gevallen over bijzondere persoonsgegevens, namelijk over medische informatie in het dossier (vooral over het opgelopen letsel, maar soms ook medische voorgeschiedenis) of moet dit later opvragen. Het Schadefonds heeft verder de mogelijkheid om strafrechtelijke gegevens op te vragen, zoals een proces-verbaal, rechterlijke uitspraak of justitiële documentatie over een persoon, d.w.z. of iemand een strafblad heeft ja of nee.

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens

Het Schadefonds verwerkt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. Als het niet nodig is, vraagt het Schadefonds geen extra informatie op. De volgende informatie kunnen wij extra opvragen:

  • Strafrechtelijke informatie: om te beoordelen wat u overkomen is, of dit een opzettelijk geweldsmisdrijf is, en of u hier een eigen aandeel in had. Deze informatie kunnen wij opvragen bij de politie, het Openbaar Ministerie of de rechtbank. Dit is in de wet vast gelegd.
  • Medische informatie: om te beoordelen wat voor letsel u opliep bij het misdrijf en hoe ernstig dit letsel is. Wij kunnen u zelf vragen deze medische informatie toe te sturen. Of onze medische adviseurs vragen deze informatie (met uw toestemming) op bij uw behandelaars.
  • Informatie over schadevergoedingen: om te beoordelen of u al een schadevergoeding heeft ontvangen. Wij kunnen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) informatie over schadevergoedingsmaatregelen navragen. Ook kunnen wij een toegekende uitkering via het CJIB met de betaalde schadevergoeding verrekenen.
    Wanneer het Schadefonds bij andere organisaties informatie opvraagt, zullen wij ook beperkt persoonlijke informatie moeten verstrekken, zodat de organisatie aan ons verzoek kan voldoen. Het Schadefonds stelt hierbij de voorwaarde dat persoonsgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze noodzakelijk zijn. Alle instanties aan wie gegevens worden verstrekt moeten zich houden aan de regels van de AVG en zij hebben ook geheimhoudingsplicht

Opvragen medische informatie

Bij de behandeling van een aanvraag is het soms nodig dat het Schadefonds informatie opvraagt bij een zorgverlener bij wie u in behandeling bent (geweest). Dit doet het Schadefonds alleen met uw toestemming . In dat geval krijgt u een medische volmacht toegestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Als u geen toestemming geeft om medische informatie op te vragen bij uw behandelaars, dan kan dit van invloed zijn op de beoordeling van uw aanvraag. Deze informatie is namelijk wel noodzakelijk voor onze beoordeling.

Kopie identiteitsbewijs

Wij vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te kunnen identificeren, wanneer u een aanvraag indient. Deze kopie gebruiken wij om uw identiteit te controleren als wij uw aanvraag registreren. Daarna vernietigen wij de kopie. Deze kopie wordt dus niet door ons opgeslagen. Als u via DigiD een aanvraag indient, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

Wilt u meer weten over hoe u veilig om kunt gaan met het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs? Klik dan op de volgende link: Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? op www.Rijksoverheid.nl

Beveiliging verwerking persoonsgegevens

Het Schadefonds heeft de werkprocessen zodanig ingericht dat zij voldoet aan de richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering

U kan schriftelijk vragen om een kopie van uw dossier. Het Schadefonds stuurt dit kosteloos toe. Het is ook mogelijk het dossier op het kantoor van het Schadefonds in Den Haag in te zien. Ook dit moet u schriftelijk aanvragen. Wij kunnen u vragen om uzelf te identificeren als u vraagt om inzage of een afschrift van uw gegevens. Als blijkt dat bepaalde gegevens in het dossier niet kloppen, kunnen deze op uw verzoek gewijzigd of verwijderd worden. Ook gegevens die niet nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag kunt u laten verwijderen. U kunt geen gegevens laten verwijderen die onderdeel zijn geweest van de beoordeling op uw aanvraag. Ook kunt u niet al uw gegevens uit ons systeem laten verwijderen.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens

Een aanvrager kan zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kan bijvoorbeeld geen toestemming geven om informatie op te vragen bij een behandelaar. Het gevolg kan dan zijn dat wij over te weinig informatie beschikken om uw aanvraag te beoordelen. Als u wilt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking. U moet dan aangeven waarom u vindt dat wij deze gegevens niet mogen verwerken. Wij nemen binnen een maand een beslissing op dit bezwaar. Tot die tijd doen wij niets met uw gegevens en slaan wij ze alleen op.

Hoe kunt u een verzoek indienen?

Een verzoek over uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, voorzien van uw handtekening, toesturen naar het onderstaande adres. Vermeld ook het kenmerk dat u van ons heeft gekregen bij uw aanvraag en het onderwerp van uw verzoek , bijv. verzoek inzage, kopie dossier, wijziging of verwijderen van gegevens).
Schadefonds Geweldsmisdrijven
o.v.v. (kenmerk aanvraag) + (onderwerp, bijv. Verzoek inzage)
Postbus 71
2514 EM Den Haag

Reactietermijn

Wij sturen u binnen een maand een reactie op uw schriftelijke verzoek wanneer u een van bovengenoemde rechten uitoefent.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze reactie?

Onze reactie op uw verzoek is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat u hiertegen in bezwaar en beroep kunt gaan. Een bezwaarschrift moet altijd met redenen omkleed zijn. U kunt een bezwaar schriftelijk indienen bij het Afdelingshoofd Behandel en Bezwaar. Deze neemt binnen vier weken een beslissing op uw bezwaar. Indien u het hier ook niet mee eens bent, kunt u een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter.
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop het Schadefonds uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om te bemiddelen of om te handhaven.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Schadefonds bewaart aanvragen, met daarin de persoonsgegevens van de aanvrager, 15 jaar digitaal. Documenten die op papier worden toegestuurd, scannen wij en slaan wij digitaal op. Fysieke documenten worden na 6 maanden vernietigd.

Telefonisch contact over aanvraag

Als iemand telefonisch contact opneemt met het Schadefonds met een verzoek om informatie over een aanvraag, stellen we controlevragen aan deze persoon. Op die manier controleren we of de persoon aan de telefoon een aanvrager of zijn of haar gemachtigde is. We verstrekken alleen informatie aan de aanvrager of de gemachtigde.

Functionaris gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Schadefonds, kunt u contact opnemen met de juridische behandelaar van uw aanvraag. Voor algemene vragen over hoe het Schadefonds met persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via ons algemene telefoonnummer, e-mail- of postadres.