Menu

Uw aanvraag start hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post. Kunt u het formulier niet printen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u dit binnen vijf werkdagen toe.

Let op: stuur bij uw aanvraag de juiste documenten mee, zoals een bewijs van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Kies hoe u wilt aanvragen

U kunt het formulier (aanvraag nabestaande slachtoffer jeugdzorg) snel een eenvoudig invullen met DigiD. Maar u kunt ook het aanvraagformulier downloaden, digitaal invullen en dan printen, of eerst printen en met de pen invullen. Hierna stuurt u het aan ons per post. Kunt u het formulier niet printen? Neem contact met ons op, dan sturen wij u dit binnen vijf werkdagen toe.

Let op: stuur bij uw aanvraag de juiste documenten mee, zoals een bewijs van uw plaatsing in de instelling, het pleeggezin of de opvang. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een voogdij-registerkaart, een bewijs van inschrijving, een vonnis, foto’s, een aangifte of adresgegevens uit die periode.

Logo DigiD
Log in met DigiD en vul het formulier in
Of download het formulier hier

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Dat leest u op onze pagina ‘Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Wat gebeurt er met mijn aanvraag? 

Volg uw aanvraag

Via de speciale website: het Schadefondsportaal, kunt u de status van uw aanvraag volgen. Wilt u nog iets toevoegen of veranderen aan uw aanvraag? Ook dat kan op deze speciale website: het Schadefondsportaal.

Aanvraag volgen via het Schadefondsportaal

Bezwaar en herziening

Misschien bent u het niet eens met de beslissing die u van ons krijgt. Dan kunt u bezwaar maken. Of misschien is er iets veranderd in uw situatie. Dan kunt u een herzieningsverzoek indienen.

Bezwaar en herziening

Veelgestelde vragen

 • Vragen over de voorwaarden
  • Welke instellingen vallen onder de regeling voor geweld in jeugdzorg?

   Onder de regeling vallen instellingen waar kinderen residentieel (overdag en ’s nachts) verbleven voor jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening.

   Voorbeelden van dit soort instellingen zijn:

   • een internaat;
   • een leef- en behandelgroep;
   • een instelling voor jeugddetentie (jeugdgevangenis);
   • een psychiatrische instelling;
   • een kloosterorde, zoals de Goede Herder;
   • een doven- en blindeninternaat.

   Let op:

   • De regeling geldt niet voor schippersinternaten en kostscholen.
   • De regeling geldt alleen voor instellingen in Europees Nederland. De regeling geldt niet voor instellingen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
  • Welke opvangcentra vallen onder de regeling voor geweld in de jeugdzorg?

   Alleen de opvangcentra van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen (amv-opvang) vallen onder de regeling. Daarbij gaat het om opvangcentra in Europees Nederland. De regeling geldt niet voor amv-opvang in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

  • Valt een doven- en blindeninternaat ook onder regeling voor geweld in de jeugdzorg?

   Ja. Door het vroegere overheidsbeleid konden dove of blinde kinderen geen regulier onderwijs volgen. Zij konden hiervoor alleen terecht in een doven- of blindeninternaat. Daarom stellen wij het verblijf in een doven- en blindeninternaat gelijk met een plaatsing in een instelling onder verantwoordelijkheid van de overheid.

  • Waarom vallen schippersinternaten, kostscholen en bepaalde tehuizen niet onder de regeling voor geweld in de jeugdzorg?

   De regeling geldt alleen voor instellingen waar:

   • kinderen residentieel (overdag en ’s nachts) verbleven voor jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening,
   • en kinderen onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst werden.

   Dit maakt dat tehuizen waar geen jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening werd geboden, buiten de regeling vallen. In schippersinternaten en kostscholen werd nooit jeugdbescherming, jeugddetentie of jeugdhulpverlening geboden. Ook werden kinderen hier niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst.

  • Waarom moet het gaan om geweld ná 5 mei 1945? Daarvoor vond toch ook geweld in de jeugdzorg plaats?

   De regeling volgt uit het onderzoek van Commissie De Winter. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de periode 1945-2019. Hier sluit de regeling bij aan. Daarnaast was de Nederlandse overheid gedurende de oorlogsperiode niet verantwoordelijk. Ook eerdere regelingen golden daarom vanaf 1945.

   Begon het geweld vóór 1945, en was er ook na 1945 nog sprake van geweld? Dan raden wij u aan om wel een aanvraag te doen.

  • Wat betekent plaatsing onder verantwoordelijkheid van de overheid?

   Dit betekent dat een kind in een pleeggezin, instelling of opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moest verblijven vanwege een beslissing van:

   • de rechter,
   • de officier van justitie,
   • de burgemeester,
   • of de aangewezen (gezins)voogd of voogdij-instelling.

   Voor instellingen geldt dat niet alle kinderen hier geplaatst werden door de overheid. Sommige kinderen werden bijvoorbeeld geplaatst op verzoek van de ouders. In enkele gevallen verbleven ze daar samen met kinderen die daar gedwongen waren geplaatst. Op welke manier de plaatsing ook was, alle kinderen ondergingen hetzelfde regime. Daarom zou het onredelijk zijn als het ene kind wel en het andere de kind niet in aanmerking zou komen voor de regeling.

   Ook kinderen die destijds vrijwillig in een instelling hebben verbleven, kunnen een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg. Voorwaarde is wel dat er tijdens het verblijf andere kinderen in de instelling verbleven, die daar geplaatst waren door de overheid.

   Doorplaatsing door Z.M.O.K-scholen
   Wanneer een kind door een (speciale) onderwijsinstelling, zoals Z.M.O.K.-scholen, in een instelling of pleeggezin werd geplaatst, dan wordt dit volgens de tijdelijke regeling niet gezien als een plaatsing onder verantwoordelijkheid van de overheid. Z.M.O.K-scholen hadden/hebben geen bevoegdheid tot gedwongen plaatsing. Als een kind op advies van een dergelijke instantie is geplaatst, valt dit juridisch onder een vrijwillige plaatsing.

   Als er in de instelling ook andere minderjarigen verbleven die hier wél onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst, dan kan er een aanvraag ingediend worden.

  • Kom ik in aanmerking als in de instelling waar ik verbleef civiel- en strafrechtelijk geplaatste kinderen samen verbleven?

   De regeling is bedoeld voor slachtoffers van bovenmatig geweld en dwangarbeid in de jeugdzorg. Het enkele feit dat deze kinderen samen in een instelling hebben verbleven, betekent niet dat daar sprake van is. Per individuele aanvraag zal worden getoetst of er ten aanzien van de aanvrager sprake is geweest van bovenmatig geweld of dwangarbeid. Het gaat er namelijk om wat u is overkomen.

  • Was ik minderjarig tijdens het geweld in de jeugdzorg?

   U was minderjarig wanneer u tijdens het geweld jonger dan 18 jaar was. Vond het geweld plaats vóór 1 januari 1988? Dan geldt dat u minderjarig was in de leeftijd tot 21 jaar.

  • Wat verstaat het Schadefonds onder bovenmatig geweld of ongeoorloofde dwangarbeid?

   De definitie van geweld is met de tijd veranderd. Zo wordt een tik op de vingers nu als onacceptabel gezien, maar was dit in de jaren ’50 een ‘normaal’ onderdeel van de opvoeding. De regeling slachtoffers jeugdzorg is daarom alleen bedoeld voor bovenmatig geweld. Dit wil zeggen dat het geweld, óók in de tijd waarin het gebeurde, niet acceptabel was. Of dat het geweld zeer vaak voorkwam.

   Daarbij zijn er vier vormen van geweld:

   • fysiek geweld (bijvoorbeeld slaan of steken);
   • seksueel geweld (bijvoorbeeld aanranding of verkrachting);
   • psychisch geweld (bijvoorbeeld vernedering of bedreiging);
   • dwangarbeid (verplicht werk moeten verrichten).

   Voor dwangarbeid geldt dat het moet gaan om ongeoorloofde dwangarbeid. Minderjarigen met een gevangenisstraf mogen namelijk verplicht worden om te werken. Het moet dan gaan om werk dat geschikt is voor jongeren, met als doel om de jongere iets te leren.

  • Waarom duurt de regeling twee jaar?

   Dit heeft de minister van Rechtsbescherming besloten, om slachtoffers voldoende tijd te geven voor de aanvraag.

  • Ik heb eerder een financiële tegemoetkoming gekregen van het Schadefonds. Kan ik daarnaast ook een aanvraag indienen voor de regeling voor slachtoffers van jeugdzorg?

   Dat kan inderdaad. Houd er rekening mee dat, als het om dezelfde situatie gaat, u niet twee keer een tegemoetkoming kunt krijgen. De twee tegemoetkomingen worden dan met elkaar verrekend.

  • Ik ben nabestaande van een slachtoffer van geweld in de jeugdzorg. Kan ik een aanvraag indienen?

   Dit kan alleen wanneer uw naaste is overleden in de periode tussen de aankondiging van de regeling (21 februari 2020) en de start van de regeling (1 januari 2021). In dat geval ontvangt de gevolmachtigde nabestaande de tegemoetkoming. U vraagt de tegemoetkoming aan via de pagina Aanvraag indienen.

   Heeft uw naaste een aanvraag voor deze regeling ingediend, maar overlijdt hij of zij tijdens de behandeling van de aanvraag? Ook dan ontvangt, bij een positieve beslissing, de gevolmachtigde nabestaande het geld.

  • Wat is een gevolmachtigde?

   Een gevolmachtigde kan namens andere personen handelen. Hij of zij kan met een document (de volmacht) aantonen dat dit zo is afgesproken.

   Wilt u als nabestaande een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg? En zijn er naast u meerdere nabestaanden? Dan hebben wij een kopie van uw volmacht nodig. U kunt de volmacht regelen bij een notaris, maar u kunt ook samen met de andere nabestaanden zelf een volmacht maken.

  • Mijn kind is slachtoffer van geweld in de jeugdzorg. Kan ik als ouder ook een tegemoetkoming krijgen?

   Nee, als ouder of ander familielid kunt u geen tegemoetkoming krijgen. De regeling is alleen bedoeld voor:

   • slachtoffers van geweld in de jeugdzorg;
   • nabestaanden van deze slachtoffers.

   Wilt u uw kind graag helpen bij zijn of haar aanvraag? Dat kan natuurlijk wel. Bekijk hiervoor Mag iemand namens mij een aanvraag indienen?.

 • Vragen over de aanvraag
  • Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen voor het geweld in de jeugdzorg?

   Dit kan vanaf 28 december 2020.

  • Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg?

   Dat kan online (met DigiD) of per post. Voor beide opties vindt u het formulier op deze pagina van onze website. Of neem contact met ons op, dan sturen wij u een formulier toe.

  • Wat moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor geweld in jeugdzorg?

   Om te bepalen of u onder verantwoordelijkheid van de overheid was geplaatst hebben wij informatie nodig waar dit uit blijkt. Dat kan zijn:

   Voor een pleeggezin

   • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
   • Pleegcontract; of
   • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in het pleeggezin.

   Voor een instelling

   • Uitspraak van de rechter of voogdijregisterkaart waaruit blijkt dat er een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht is uitgesproken; of
   • Stukken uit het dossier van jeugdzorg over de plaatsing in de instelling; of
   • Verklaring van verblijf van de instelling; of
   • Foto’s; of
   • Een GBA-uittreksel of persoonskaart waaruit inschrijving op het adres van de instelling blijkt; of
   • Een brief geadresseerd aan aanvrager met het adres van de instelling.

   Als u de aanvraag per post indient, hebben wij ook het volgende nodig:

   • Een kopie van uw identiteitsbewijs
   • Een kopie van uw bankpas

   Dient u de aanvraag in als nabestaande? En zijn er naast u nog andere nabestaanden? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.

  • Ik heb hulp nodig bij de aanvraag. Wie kan mij helpen?

   U kunt terecht bij Slachtofferhulp Nederland. U bereikt Slachtofferhulp via telefoonnummer 0900 – 0101 of https://www.slachtofferhulp.nl/contact. Vermeld daarbij dat het gaat om een aanvraag voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg.

  • Mag iemand namens mij een aanvraag indienen?

   Ja. U mag iedereen (bijvoorbeeld een familielid, vriend of advocaat) machtigen om de aanvraag in te dienen. Maar u mag de aanvraag ook zelf indienen.

  • Wat is een gevolmachtigde?

   Een gevolmachtigde kan namens andere personen handelen. Hij of zij kan met een document (de volmacht) aantonen dat dit zo is afgesproken.

   Wilt u als nabestaande een aanvraag doen voor de tijdelijke regeling slachtoffers jeugdzorg? En zijn er naast u meerdere nabestaanden? Dan hebben wij een kopie van uw volmacht nodig. U kunt de volmacht regelen bij een notaris, maar u kunt ook samen met de andere nabestaanden zelf een volmacht maken.

  • Kan ik zelfstandig, ook zonder advocaat, een aanvraag indienen?

   Ja, u kunt helemaal zelfstandig een aanvraag indienen. Maar u mag ook iemand anders (zoals een advocaat) machtigen om uw aanvraag in de dienen.

  • Kan ik anoniem een aanvraag indienen voor geweld in de jeugdzorg?

   Nee, dit is niet mogelijk. Wij moeten zeker weten dat we het bedrag aan de juiste persoon toekennen en overmaken. Daarbij gaan wij zeer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Bekijk voor meer informatie ons privacystatement.

  • Is het veilig om in het digitale formulier een bewijs van mijn plaatsing in de jeugdzorg te uploaden?

   Ja. Het digitale formulier is goed beveiligd. Wanneer u in de adresbalk op het slotje klikt, leest u meer informatie over de beveiliging.

   Stuurt u ons het bewijs toch liever op een andere manier? Kies dan voor een aanvraag per post.

  • Ik heb mijn aanvraag al ingediend, maar wil nog iets veranderen. Hoe doe ik dat?

   U kunt de wijziging het best aan ons doorgeven via het Schadefondsportaal.

   Of geef de wijziging aan ons door per e-mail. Vermeld hierbij het kenmerknummer van uw aanvraag. Dit kenmerknummer staat in de ontvangstbevestiging. U krijgt de ontvangstbevestiging binnen twee weken na uw aanvraag.

  • Hoe komt het Schadefonds aan gegevens om mijn aanvraag voor geweld in de jeugdzorg te beoordelen?

   Het Schadefonds gebruikt allereerst de gegevens die u zelf meestuurt met de aanvraag. Het kan zijn dat dit niet voldoende is om de aanvraag toe te wijzen. Dan kijkt het Schadefonds ook naar:

   • Gegevens van officiële instanties
    Voorbeelden zijn het archief van meldpunt van Commissie De Winter, het Nationaal Archief of archieven van de rechtspraak. Wij vragen alleen gegevens op wanneer u hier toestemming voor geeft via een toestemmingsformulier.
    Als u melding heeft gedaan bij het Meldpunt van Commissie De Winter, dan betekent dit niet dat u automatisch een uitkering krijgt. Wij kijken inhoudelijk naar uw aanvraag en de melding die u deed.
   • Gegevens uit ons eigen archief
    Hierbij gaat het om gegevens van andere slachtoffers, die van het Schadefonds een tegemoetkoming hebben gekregen. Mogelijk zorgt de informatie van een ander slachtoffer ervoor dat ook u een toekenning krijgt. U kunt hierbij denken aan broers en zussen of andere slachtoffers die in dezelfde instelling verbleven, waarbij het verhaal van de één over geweld of het gewelddadige regime ook geldt voor de andere aanvrager. Wij gebruiken deze gegevens alleen wanneer het andere slachtoffer hier toestemming voor geeft in het aanvraagformulier.
  • Ik ben nabestaande van een slachtoffer van geweld in de jeugdzorg. Kan ik een aanvraag indienen?

   Dit kan alleen wanneer uw naaste is overleden in de periode tussen de aankondiging van de regeling (21 februari 2020) en de start van de regeling (1 januari 2021). In dat geval ontvangt de gevolmachtigde nabestaande de tegemoetkoming. U vraagt de tegemoetkoming aan via de pagina Aanvraag indienen.

   Heeft uw naaste een aanvraag voor deze regeling ingediend, maar overlijdt hij of zij tijdens de behandeling van de aanvraag? Ook dan ontvangt, bij een positieve beslissing, de gevolmachtigde nabestaande het geld.

  • Krijg ik een uitkering als ik een melding heb gedaan bij het Meldpunt van Commissie De Winter?

   Als u melding heeft gedaan bij het Meldpunt van Commissie De Winter, dan betekent dit niet dat u automatisch een tegemoetkoming krijgt. Wij kijken inhoudelijk naar uw aanvraag en de melding die u deed.

  • Hoe wordt mijn aanvraag door het Schadefonds behandeld?

   Wat gebeurt er met uw aanvraag? We leggen het stap voor stap uit. Kijk ook op deze afbeelding om te zien hoe wij uw aanvraag behandelen.

   Voor deze regeling ontvangen wij veel aanvragen. Daarom duurt het lang voordat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Binnen de behandeltermijn van 26 weken nemen wij contact met u op. Hoort u niets? Dan zijn wij nog met uw aanvraag bezig. U hoeft ons niet te bellen over uw aanvraag, u krijgt bericht van ons.

   Stuur altijd de juiste documenten mee. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen. Als u een aanvraag heeft ingediend krijgt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

   Invoeren
   Wij zetten uw aanvraag in ons digitale systeem. We bewaren alle gegevens: de informatie op uw aanvraagformulier en de extra informatie die u meestuurt.

   Zaaknummer
   Wij geven uw aanvraag een zaaknummer. Met dit zaaknummer kan het Schadefonds uw aanvraag eenvoudig terugvinden. U krijgt van ons een bevestiging per brief of e-mail, waar het zaaknummer in staat.

   Bellen
   Bij uw aanvraag kunt u ons laten weten of wij u mogen bellen. We bellen u dan in ieder geval om de procedure uit te leggen. We bellen ook wanneer we vragen hebben over de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen of over het geweld waarmee u te maken kreeg. Wanneer we een beslissing hebben genomen, bellen we u om een toelichting te geven op de beslissing.

   Analyseren
   Wij bekijken of u genoeg informatie heeft opgestuurd om uw aanvraag te behandelen. We kijken naar de onderbouwing voor de plaatsing in een pleeggezin, instelling of opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. We doen onderzoek naar het verblijf en de verantwoordelijkheid van de overheid. Hebben we meer informatie nodig? Dan hoort u dat van ons. Misschien heeft u nog informatie die u kunt opsturen. Als het nodig is proberen wij bij een andere instantie, bijvoorbeeld de rechtbank, ontbrekende informatie op te vragen.

   Beoordelen
   We onderzoeken alle informatie die we hebben verzameld. Als wij hier vragen over hebben, dan bellen wij u op. U kunt dan uw verhaal vertellen. U wordt niet gebeld als de informatie duidelijk is. We kijken of u te maken kreeg met bovenmatig geweld. Wilt u niet gebeld worden en hebben wij extra informatie nodig? Dan sturen wij u een e-mail of een brief. Hierna hebben wij alle informatie om een beslissing te nemen.

   Beslissen
   Nadat we alle informatie onderzocht hebben, nemen we een beslissing: krijgt u wel of geen tegemoetkoming? Daarin volgen we de regels zoals die zijn beschreven in de Tijdelijke regeling.

   Afhandelen
   U ontvangt een brief of e-mail over onze beslissing. Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan maken we die binnen 30 dagen over naar het opgegeven rekeningnummer.

   Bezwaar
   Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

   U kunt op twee manieren bezwaar maken:

   1. Online: u vult het formulier in op onze website. Daarvoor heeft u DigiD nodig.
   2. Post: u print het formulier ‘bezwaarschrift’ van onze website. U vult het formulier in en stuurt het met de post naar ons op.

   U kunt alleen bezwaar maken op manier 1 of 2.

   • U kunt niet via e-mail bezwaar maken.
   • U kunt uw bezwaar niet via de persoonlijke internetpagina (Schadefondsportaal) aan ons sturen. Want dan zien wij uw bezwaar niet op tijd.
  • Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

   Voor de behandeling van uw aanvraag hebben wij 26 weken de tijd. Als u alle benodigde informatie en stukken met de aanvraag meestuurt, is de kans groter dat u sneller een beslissing van ons krijgt. De behandeling kan langer duren als het om een ingewikkelde zaak gaat, of als u niet alle bewijsstukken met de aanvraag meestuurt. Bekijk deze afbeelding om te zien hoe een aanvraag door het Schadefonds behandeld wordt.

  • Waarom kan het Schadefonds niet alle aanvragen binnen de termijn van 26 weken beslissen?

   Voor deze regeling ontvangen wij veel aanvragen. Daarom duurt het lang voordat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Helaas kunnen we een deel van de aanvragen niet binnen 26 weken beslissen. Als dat bij u het geval is nemen we één week voor afloop van de termijn contact met u op om dit te bespreken. Wij vragen uw begrip hiervoor. U hoeft ons niet te bellen over uw aanvraag, u krijgt bericht van ons.

  • Ik heb nu hulp nodig. Waar kan ik terecht?

   Heeft u behoefte aan emotionele ondersteuning? Neem contact op met:

   • Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg
    De website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt is bedoeld om ondersteuning te geven aan volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Partners, familie, vrienden en professionals kunnen hier informatie vinden om hun naaste of cliënt beter te kunnen ondersteunen. Een luisterend oor en advies bij het zoeken naar passende hulp. U kunt gratis bellen naar 0800 – 1238 of mailen en chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina. Het Centraal Informatie- en Expertisepunt is onafhankelijk en u kunt anoniem contact opnemen.
   • Lotgenotenorganisaties
    Op de website www.geweldinjeugdzorginfo.nl van het Centraal Informatie- en Expertisepunt geweld in de Jeugdzorg staan verschillende lotgenotenorganisaties die u ook kunnen helpen.
   • Verbreek de Stilte
    Verbreek de Stilte is de hulplijn van Slachtofferhulp Nederland. Zij geven emotionele, juridische en praktische ondersteuning. U kunt Verbreek de Stilte bereiken op telefoonnummer 0900 – 9999 001. Ook kunt u hun website www.blijvendvertellen.nl bezoeken.

   Erkenningsmaatregelen voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg
   De financiële regeling is onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen. Het kabinet kondigde deze maatregelen aan na het onderzoek door Commissie De Winter. Bekijk voor meer informatie over de erkenningsmaatregelen de website van de Rijksoverheid.

 • Vragen over de tegemoetkoming
  • Gaat het Schadefonds over de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd?

   Nee. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maken samen de speciale regeling voor geweld in de jeugdzorg. Zij bepalen ook de hoogte van het bedrag. Het Schadefonds kijkt alleen of iemand in aanmerking komt: zo ja, dan keert het Schadefonds het vastgestelde bedrag uit.

  • Ik ontvang een uitkering of toeslag. Heeft een tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg hier invloed op?

   Moet ik de tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg melden in mijn belastingaangifte?
   Nee, u hoeft de tegemoetkoming die u van het Schadefonds krijgt niet op te geven bij de Belastingdienst. De tegemoetkoming is in principe belastingvrij. Dit wordt namelijk niet als inkomsten gezien.

   Bijstandsuitkering en toeslagen
   De tegemoetkoming heeft geen invloed op een bijstandsuitkering en toeslagen. Overschrijdt u door de tegemoetkoming de vermogensgrens van uw toeslag? Dan is het wel belangrijk dat u zelf aan de Belastingdienst meldt dat u het bedrag van € 5.000 heeft gekregen vanuit deze regeling. Dit doet u met het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen.

   Overschrijding van de vermogensgrens
   Per toeslag geldt een andere vermogensgrens. Voor de huurtoeslag is de vermogensgrens op dit moment € 31.340 zonder toeslagpartner en € 62.680 samen met een toeslagpartner. Verwacht u dat u door de tegemoetkoming de vermogensgrens passeert? Vul dan het formulier Verzoek Bijzonder vermogen toeslagen in op de website van de Belastingdienst. Dit kan tot vijf jaar na het berekeningsjaar. Voor overige toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget, ligt de vermogensgrens veel hoger (voor veel gezinnen met en zonder toeslagpartner boven de € 100.000). De kans dat de tegemoetkoming bij deze toeslagen problemen geeft voor de vermogenstoets, is erg klein.

   Aanwijzingen voor het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen

   • Vul bij vraag 3c het bedrag van € 5.000 in.
   • Meld bij vraag 3d dat het gaat om een tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • Stuur met het formulier een kopie mee van de beslissing van het Schadefonds.

   Als de vermogensuitzondering eenmaal is toegekend, hoeft u deze in de jaren daarna niet opnieuw aan te vragen. Ook in alle volgende jaren wordt dit deel van uw vermogen buiten de vermogenstoets gelaten.

   Wajong- en WIA-uitkeringen
   Voor zowel Wajong- als WIA-uitkeringen geldt dat deze nooit worden verrekend met de tegemoetkoming van het Schadefonds.

   Schuldsanering en schuldhulpverlening
   Voor schuldsanering en schuldhulpverlening zijn er andere regels. De hoofdregel is dat uw tegemoetkoming uit het Schadefonds wordt gebruikt voor het betalen van uw schulden. U kunt hierover contact opnemen met uw schuldhulpverlener of bewindvoerder en aangeven dat u een tegemoetkoming heeft ontvangen. Zij kunnen de schuldeisers of de rechter-commissaris vragen de tegemoetkoming (gedeeltelijk) niet te gebruiken voor betaling van schulden. Voor het nemen van een beslissing kijken zij naar uw persoonlijke situatie.

   Rechtsbijstand
   Hoogte bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand
   De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen als er een aanvraag voor u wordt gedaan voor een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat. Uw inkomen en vermogen wordt hiervoor opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan de Raad. Omdat u de tegemoetkoming die u van het Schadefonds krijgt niet hoeft op te geven bij de Belastingdienst, wordt de tegemoetkoming niet meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw bijdrage voor rechtsbijstand.

   Uitzondering bij resultaatbeoordeling
   De opbrengst uit een zaak is het financiële resultaat. De Raad bepaalt na afloop van de zaak aan de hand van het financiële resultaat, wie de kosten van de mediator of advocaat moet betalen. Dit heet resultaatbeoordeling. Een tegemoetkoming bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt uitgezonderd van een resultaatbeoordeling. Het maakt hierbij niet uit of de tegemoetkoming is aangevraagd ten behoeve van het slachtoffer of van zijn of haar nabestaanden.

   Invloed tegemoetkoming op de vrijstelling gemeentelijke belastingen en/of heffingen
   De voorwaarden waaronder gemeenten vrijstelling kunnen geven van gemeentelijke belastingen en/of heffingen is gebonden aan richtlijnen van de Rijksoverheid. Gemeenten kunnen op bepaalde punten hun eigen invulling hieraan geven. Wat de regels zijn kunt u opvragen bij uw eigen gemeente.

   Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of heffingen? Vraagt de gemeente u om deze brief op te sturen? Dan kunt u bij ons een aangepaste toekenningsbrief opvragen waar uw persoonlijke informatie onder ‘Uw aanvraag’ en de betalingsgegevens verwijderd zijn.

    

  • Het geweld in de jeugdzorg heeft bij mij gezorgd voor ernstig letsel. Krijg ik daarom een hogere tegemoetkoming?

   Nee, de tegemoetkoming is een vast bedrag. Dit is besloten in samenspraak met slachtoffers. Op deze manier wordt ieder slachtoffer gelijk behandeld.

  • Is de tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg een schadevergoeding?

   Nee. Het gaat om een financiële tegemoetkoming. Het is een gebaar van solidariteit namens de samenleving en wordt uit publiek geld betaald. De eenmalige uitkering heeft als doel het leed van de slachtoffers te erkennen. De financiële tegemoetkoming is een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen: Infographic: Voortgang aanpak geweld in de jeugdzorg | Publicatie | Rijksoverheid.nl

  • Moet ik de tegemoetkoming voor het geweld in de jeugdzorg melden in mijn belastingaangifte?

   Nee, dit is niet nodig.

   Ontvangt u een of meerdere toeslagen? Mogelijk moet u de tegemoetkoming wel melden bij de Belastingdienst. Dit doet u niet via de belastingaangifte, maar via een verzoek bijzonder vermogen.

 • Vragen over het Schadefonds